TRANSPORT

Cestovni tuneli današnjice predstavljaju visoko specijalizirane tehnološke cjeline.  U tunelu zajedno i sinkronizirano djeluje cijeli niz sustava od kojih se veliki dio odnosi na sustave sigurnosti i zaštite od požara. Posebne opasnosti predstavljaju požarni incidenti zbog karakteristične građe tunela, s ograničenim mogućnostima evakuacije i vrlo brzim razvojem visokih temperatura i velikih količina dima. CTP PROJEKT d.o.o. ima višegodišnje iskustvo u koncipiranju cjelovitih rješenja zaštite od požara za cestovne tunele, kao i projektiranja sustava koji u toj zaštiti sudjeluju.

USLUGE:

 • Sve razine projektiranja za sustave ventilacije, vatrodojave i vatrozaštite

Osnova za projektiranje ventilacije u tunelima, kako u Hrvatskoj, tako i u susjednim zemljama regije, bile su austrijske smjernice RVS za projektiranje i konstrukciju tunela. U projektnim rješenjima koristi se najnovija tehnologija bazirana na senzorskim kabelima za nadzor glavnih tunelskih cijevi. U najvećem broju novoizgrađenih tunela projektirani su sustavi s optičkim senzorskim kabelom, koji osiguravaju visoku pouzdanost i otpornost na lažne alarme. Projekti su, kao i za sustave ventilacije, rađeni na osnovu austrijskih smjernica RVS.

 • Prikaz mjera zaštite od požara (elaborati zaštite od požara) i studije ugroženosti od požara

Prikaz mjera (elaborati) zaštite od požara za tunele izrađuju se kao dokumenti direktno definirani zakonskom regulativom, čiji je sadržaj precizno zadan. Njima se daju osnovni ulazni podaci u smislu primijenjenih mjera zaštite od požara za sve ostale projekte potrebne da se definira objekt. Studije ugroženosti od požara često obuhvaćaju cijele dionice autocesta i cesta i predstavljaju dokument slobodnije forme u kojem se vrše osnovne procjene mogućih uzroka opasnosti od požara, kao i mogućnosti rasporeda i djelovanja vatrogasnih jedinica.

 • Konzalting i numeričke analize

U okviru ove usluge izrađujemo specijalizirane numeričke simulacije razvoja požara i dima, koristeći validirane CFD programske alate. Takvi proračuni koriste se u situacijama kada direktna primjena preskritivnih projektnih pravila ne može dati odgovor na pitanja konstrukcije objekta i evakuacije ljudi vezano za širenje požara.

 • Algoritmi i scenariji za procedure u tunelu

U današnjim modernim tunelima opremljenim suvremenom opremom za nadzor, daljinsko upravljanje, zaštitu od požara, upravljanje prometom, za efikasno upravljanje tunelom traži se integracija svih sustava s visokom razinom automatskih procedura, kako bi se ubrzalo vrijeme reakcije i olakšao rad operaterima u kontrolnim centrima tunela. Pretpostavka za to je definiranje scenarija svih mogućih tipičnih situacija u tunelu i procedura koje iz njih proizlaze za pojedine sustave u tunelu, iz kojih se u slijedećoj fazi razrađuju konkretni algoritmi za programiranje SCADA-e centralnog nadzornog suatava. U Hrvatskoj su trenutno u većem broju tunela implementirani takvi nadzorni sustavi bazirani na scenarijima i algoritmima, kao što su tuneli Mala Kapela, Sv. Rok, Brinje, Grič itd. Tunel Brinje je primjerice 2007. godine proglašen za najsigurniji tunel u Europi u okviru programa ocjenjivanja Euro TAP.

 • Požarni testovi s provjerom svih tunelskih sustava

Svi tuneli u Hrvatskoj u kojima su instalirani sustavi ventilacije i vatrodojave prolaze prije puštanja u pogon testiranje u skladu s austrijskim smjernicama za projektiranje i gradnju tunela RVS. Testiranje se izvodi korištenjem tzv. “pool – fire” otvorenog plamena, u strogo kontroliranim uvjetima. CTP PROJEKT izrađuje detaljne programe požarnih testova, vršimo nadzor i koordinaciju testiranja i izrađujemo završne izvještaje s analizom rezultata.

 • Projektantski i stručni nadzor

Za praćenje procesa gradnje obavljamo projektantski i stručni nadzor

Potrebom modernizacije postojeće željezničke mreže u Hrvatskoj i izgradnje novih pravaca, koji bi se trebali povezati s europskom željezničkom mrežom, otvorilo se novo područje za projektiranje modernih željezničkih tunela koji bi trebali odgovarati zahtjevima suvremenih električnih vlakova i novih tehnologija koje se primjenjuju u upravljanju prometom i zaštiti od požara i ostalih incidenata u današnjim tunelima. CTP PROJEKT je od početka sudjelovao u projektiranju nove nizinske pruge Zagreb – Rijeka u području kompletnog rješenja zaštite od požara.

U odnosu na cestovne tunele posebno izražen novi problem je aerodinamika u tunelu uslijed prolaza vlaka velikom brzinom, točnije pojava značajnih tlačnih udara. U suradnji sa švicarskom firmom HBI Hearter Ltd, izradili smo aerodinamičku studiju tunela na planiranoj pruzi Zagreb – Rijeka, u kojoj su analizirani predviđeni poprečni presjeci  tunela u odnosu na brzine vlakova, što je predstavljalo bitan ulazni podatak u daljnjem projektiranju tunela.

 

USLUGE:

 • Sve razine projektiranja za sustave ventilacije, vatrodojave i vatrozaštite

S obzirom da u uvom trenutku ne postoji nacionalna regulativa za projektiranje željezničkih tunela, oslanjamo se na directive EU i UIC (Union Internationale des Chemin de Fer) kodove. U projektima koristimo najnovija tehnološka rješenja za sustave vatrodojave i ventilacije za željezničke tunele, koristeći prokušana iskustva u Europi i svijetu.

 • Prikaz mjera zaštite od požara (elaborati zaštite od požara) i studije ugroženosti od požara

Prikazi mjera (elaborati) zaštite od požara za tunele daju osnovne ulazne podatke u smislu primjenjenih mjera zaštite od požara za sve ostale projekte potrebne da se definira objekt. Studije ugroženosti od požara često obuhvaćaju cijele dionice željezničkih pruga predstavljaju dokument slobodnije forme u kojem se vrše osnovne procjene mogućih uzroka opasnosti od požara, kao i mogućnosti rasporeda i djelovanja vatrogasnih jedinica.

 • Konzalting i numeričke analize

Željeznički tuneli i vlakovi koji njima prometuju postavljaju pred projektante posve nove zahtjeve, koji u cestovnim tunelima nisu postojali. Među važnijim pitanjima je problem aerodinamike u tunelu uslijed prolaza vlaka velikom brzinom, točnije pojava značajnih tlačnih udara. U suradnji s renomiranim europskim tvrtkama, primjerice švicarskom tvrtkom HBI Hearter Ltd, izrađujemo aerodinamičke studije tunela, u kojima se analiziraju predviđeni poprečni presjeci  tunela u odnosu na brzine vlakova, što predstavlja bitan ulazni podatak u daljnjem projektiranju tunela. Željeznički tuneli često svojom dužinom nadmašuju cestovne tunele, pa se problem evakuacije putnika u slučaju incidenta dodatno usložnjava. CTP PROJEKT izrađuje numeričke simulacije evakuacije putnika u željezničkim tunelima koristeći validirane kompjutorske programe kao što je Exodus.

 • Projektantski i stručni nadzor

Za praćenje procesa gradnje obavljamo projektantski i stručni nadzor

Zračne luke su zbog svog značaja u sustavu prometa, velike koncentracije i fluktuacije ljudi i velikog prometa robe, objekti kojima se u fazi projektiranja i gradnje treba posvetiti posebna pažnja u svakom pogledu, a posebno u pogledu sigurnosti i zaštite. CTP PROJEKT za takve objekte izrađuje cjelovita rješenja zaštite od požara, za sve faze projekta, počevši od elaborata zaštite od požara do projektiranje svih sustava koji participiraju u zaštiti od požara – ventilacija, sustavi odimljavanja, vatrodojava, plinodojava, stabilni sustavi gašenja požara, itd. Pored toga dajemo konzalting usluge za specifične tehničke sustave kao što su energetski sustavi, s naglaskom na suvremene sustave kogeneracije.

 

USLUGE:

 • Sve razine projektiranja za sustave ventilacije, vatrodojave, plinodojave, odimljavanja i ostalih sustava koji sudjeluju u zaštiti od požara

Naglasak u ovoj usluzi je na sagledavanju problema zaštite od požara u ovako složenom objektu u cijelosti i u skladu s time optimizaciji projektnih rješenja svih sustava koji sudjeluju u zaštiti od požara, kao i optimalnoj i usklađenoj interakciji navedenih sustava s ostalim tehničkim sustavima u građevini.

 • Prikaz mjera zaštite od požara (elaborati zaštite od požara) i studije ugroženosti od požara

Kod složenih građevina kao što su zračne luke prikaz mjera (elaborat) zaštite od požara ključni je dokument koji sagledava cjelinu zaštite od požara za građevinu i daje potrebne ulazne podatke za sve ostale projekte koji čine projektnu dokumentaciju. Imamo iskustva u primjeni stranih regulativa koje investitor, uz suglasnost naših institucija, može tražiti kao podlogu za projektiranje. Primjerice, za Novi terminal Zračne luke Zagreb, na zahtjev investitora izradili cjelovito rješenje zaštite od požara primjenom BS (British Standard) smjernica.

 • Konzalting i numeričke analize

Izrađujemo specijalizirane numeričke simulacije razvoja požara i širenja dima u objektu korištenjem validiranih CFD programskih alata. Takvi proračuni koriste se u situacijama kada direktna primjena preskriptivnih projektnih pravila ne može dati odgovor na pitanja konstrukcije objekta i evakuacije ljudi vezano za širenje požara. Pružamo usluge konzaltinga u području usklađenja projektnih rješenja za sve tehničke sustave u okviru zaštite od požara.

 • Projektantski i stručni nadzor

Za praćenje procesa gradnje obavljamo projektantski i stručni nadzor