Postojeći tunel Učka je duljine 5062 metara i izgrađen je u vidu jedne tunelske cijevi sa dvosmjernim jednotračnim prometom. U nastavku samog tunela Učka se na istarskoj strani nalaze i dva kraža jednocjevna tunela sa dvosmjernim jednotračnim prometom. To su tunel Zrinščak I (200 m) i tunel Zrinščak II (50 m).

Projektom je predviđena izgradnja druge lijeve tunelske cijevi duljine 5634 metara koja će biti vođena približno paralelno sa postojećom. Postojeća desna i novoizgrađena lijeva tunelska cijev će međusobno biti povezane poprečnim prolazima za pješake, poprečnim prolazima za vozila kao i poprečnim prolazima za interventna vozila. Promet kroz svaku tunelsku cijev će biti jednosmjeran i dvotračan.

Za potrebe izgradnje druge lijeve tunelske cijevi tunela Učka, na dionici Vranja – Tunel Učka – Portal Kvarner, u sklopu AC Istarski ipsilon – A8, CTP PROJEKT izradio je Elaborat zaštite od požara tunela u izgradnji.